پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی

پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی

دانلود فایل

پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی چکیده در این تحقیق روشی گسترده برای برنامه ریزی نگهداری پل های بتنی بزرگراهی  شرح داده شده است . این روش شامل توابعی برای تنظیم اولویت بندی نگهداری پل ها ، ارزیابی روشهای عملـی (کـاربردی) در هر حالت ، و برنامه ریزی نگهداری پل ها است . در این روش اولویت بندی های نگهداری توسط یک مدل رتبه بندی با پارامترهای تصمیم گیری که به طور مناسب وزن دهی شدند تنظیم مـی شـوند . روشـهای عملی بر اساس شرایط پل و فاکتورهای دیگری که موجب تسریع خرابی می شوند تعیین می شوند . یک مدل برنامه ریزی خطی براسـاس رده بنـدی اولویـت ، مشخـصات هزینـه و کـارایی روشـهای عملـی ، و محدودیت های بودجه موجود برای برنامه ریزی نگهداری تصمیم گیری می کند . این روش توسـط داده های واقعی وشبیه سازی شده با موفقیت ارزیابی شده است .  مقدمه طی دهه های گذشته عموماً مهندسین و سیاستمداران، مدیریت تعمیر و نگهداری پل ها را بر عهده داشته اند. مهندسین با استفاده از شاخص های عملکردی، شرایط و سطح سرویس شبکه ها را بـه سیاسـتمداران گزارش میکردند. از این شاخص ها همچنین در ارائه پیشنهادات و تعیین اهـداف تعمیـر و نگهـداری نیـز استفاده می شد و گاه هنوز هم استفاده می شود در نهایت از این شاخص هـا در راسـتای تعیـین میـزان تأثیر گذاری سیاست های تعمیر و نگهداری استفاده می شود. با وجود اینکه این شـاخص هـا تـا حـدودی شامل مسائل اقتصادی و اجتماعی میشوند، ولی بیشتر بر پایه قضاوتهای مهندسی بنا شده اند. بنـابراین اصلاح این اهداف به نظر لازم و منطقی می آید.  پل های راه دارای نقش کلیدی در شبکه راهها می باشـند و معمـوًلا طـوری طراحـی میـشوند کـه حتـی الامکان تا ١٠٠ سال بطور ایمن قابل استفاده باشند. یک پل قبل از اینکه از لحاظ      سازه ای ناکارآمـد شود، باید از لحاظ عملکردی از کار افتاده شود. عواملی از جمله بلایای طبیعی ، اثـرات محیطـی ، بارهـای زنده سنگین ، برخورد با کشتی و آب شستگی عمر مفید پل را کوتاه تر میکنند و همچنین عـلاوه بـر آن مشکلات دیگری نیز برای پل بوجود می آورند از جمله : ١- بالا بردن ریسک آسیب و حتی مرگ برای کسانی که به نوعی از روی آن پل عبور می کنند. ٢- کاهش ظرفیت باربری سازه که به تبع آن میزان مجاز حمل بـار از پـل پـائین مـی آیـد و گـاهی نیـز مسدود نمودن پل الزامی می گردد که این امر ضربه اقتصادی مهلکی به کسانی کـه راه ارتبـاطی و تـردد آنها از آن پل می باشد، وارد می نماید. ٣- نیاز به میزان قابل توجهی تعمیر پل و به حالت اول در آوردن آن.  سیستم های مدیریت پل در سالهای اخیر در کشورهای مختلف تعداد پ هایی که نیاز به نگهداری ویـژه دارنـد روز بـه روز بیـشتر می شود، نظر به اینکه هزینه مستقیم کارهـای تعمیـر و نگهـداری زیـاد اسـت ، لازم اسـت بـا بکـارگیری روشهای منطقی تر، در تصمیم گیریهای مربوط به تخصیص بودجه با رعایت مسائل اقتصادی اقدام گردد.  «فهرست مطالب » عنوان                                                                                                                                    صفحه چکیده مقدمه فصل ١……………………………………………………………………………………………………………………………………………………٤ فصل اول : کلیات ومفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………….٤ ١-١. اهداف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..٥ ١-٢. سیستم های مدیریت پل ……………………………………………………………………………………………………………..٧ ١-٣. تعریف سیستم مدیریت پل (BMS)…………………………………………………………………………………………..8 ١-٤. اجزاء سیستم های مدیریت پل …………………………………………………………………………………………………….٩ ١-٤-١. پایگاه داده موجودی………………………………………………………………………………………………………………..٩ ١-٤-٢. پایگاه داده نگهداری……………………………………………………………………………………………………………..١٠ ١-٤-٣. مدلهای هزینه …………………………………………………………………………………………………………………….١٠ ١-٤-٤. پیش بینی وضعیت پل ها ……………………………………………………………………………………………………….١٠ ١-٥. تحلیل در سطح پروژه و شبکه …………………………………………………………………………………………………١١ ١-٦. ورودیها و خروجی ها و الگوریتم های BMS……………………………………………………………………………12 فصل ٢…………………………………………………………………………………………………………………………………………………١٧ فصل دوم :اصول بازرسی پل ………………………………………………………………………………………………………………١٧ ٢-١. انواع بازرسی پل ………………………………………………………………………………………………………………………..١٩ ٢-١-١. بازرسی اولیه …………………………………………………………………………………………………………………………١٩ ٢-١-٢. بازرسی منظم ………………………………………………………………………………………………………………………..١٩ ٢-١-٣. بازرسی آسیب ……………………………………………………………………………………………………………………….٢٠ ٢-١-٤. بازرسی دقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..٢٠ ٢-١-٥. بازرسی ویژه………………………………………………………………………………………………………………………….٢١ ٢-٢. فواصل زمانی بازرسی ها …………………………………………………………………………………………………………….٢٢ ٢-٣. مسئولیت های بازرس پل …………………………………………………………………………………………………………..٢٢ ٢-٤. وظایف بازرس پل ……………………………………………………………………………………………………………………..٢٢ ٢-٥. ابزار و دستگاههای بازرسی ……………………………………………………………………………………………………….٢٤ ٢-٦. دفترچة ثبت برداشت های بازرسی در محل ……………………………………………………………………………..٢٤ ٢-٧. تهیه گزارش بازرسی …………………………………………………………………………………………………………………٢٧ ٢-٧-١. مقدمه گزارش……………………………………………………………………………………………………………………….٢٨ ٢-٧-٢. تاریخچه و توصیف پل ………………………………………………………………………………………………………….٢٨ ٢-٧-٣. روند بازرسی ………………………………………………………………………………………………………………………….٢٩ ٢-٧-٤. نتایج بازرسی …………………………………………………………………………………………………………………………٣٠ ٢-٧-٥. نتیجه گیری ها………………………………………………………………………………………………………………………..٣٠ ٢-٧-٦. توصیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..٣١ ٢-٧-٧. ضمیمه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………٣١ ٢-٧-٧-١. عکس ها …………………………………………………………………………………………………………………………….٣٢ ٢-٧-٧-٢. نقشه ها و شکل ها ……………………………………………………………………………………………………………..٣٢ ٢-٧-٧-٣. فرمهای بازرسی ……………………………………………………………………………………………………………….٣٢ ٢-٨. اهمیت گزارش بازرسی ……………………………………………………………………………………………………………..٣٢ ٢-٨-١. تعیین نواحی بحرانی …………………………………………………………………………………………………………….٣٣ ٢-٨-٢. اولویت های نگهداری…………………………………………………………………………………………………………….٣٣ ٢-٨-٣. تحلیل درجه بندی ظرفیت باربری………………………………………………………………………………………..٣٣ ٢-٨-٤. مدیریت پل ……………………………………………………………………………………………………………………………٣٣ فصل ٣…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٣٤ فصل سوم : پیشرفته ترین  یستم های مدیریت پل ……………………………………………………………………….٣٤ ٣-١. مروری بر سیستم Pontis……………………………………………………………………………………………………….35 ٣-١-١. مدول بهینه سازی شبکه در سیستم Pontis………………………………………………………………………36 ٣-١-٢. نقائص سیستم Pontis …………………………………………………………………………………………………………٣٧ ٣-٢. روشهای اولویت بندی ……………………………………………………………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١. اولویت بندی بر اساس درجه صلاحیت و وضعیت ……………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١-١. سیستم درجه صلاحیت FHWA …………………………………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١-٢. سیستم درجه وضعیت انتاریو…………………………………………………………………………………………..٤٠ ٣-٢-٢. اولویت بندی بر اساس درجه نقص در سطح سرویس …………………………………………………………٤٢ ٣-٢-٢-١. سیستم اولویت بندی کارولینای شمالی ………………………………………………………………………….٤٢ ٣-٢-٢-٢. سیستم اولویت بندی پنسیلوانیا………………………………………………………………………………………٤٧ ٣-٢-٢-٣. مقایسه فرمول های اولویت بندی بر اساس درجه نقص در سطح سرویس ……………………٥١ ٣-٢-٣. تحلیل افزایش نسبت سود به هزینه …………………………………………………………………………………….٥٢ ٣-٢-٤. روش های برنامه ریزی ریاضی ……………………………………………………………………………………………..٥٣ ٣-٢-٤-١. مدل ایندیانا ……………………………………………………………………………………………………………………..٥٣ ٣-٢-٤-٢. مدل کارولینای شمالی …………………………………………………………………………………………………….٥٦ ٣-٣. مروری بر روشهای اولویت بندی ………………………………………………………………………………………………٥٧ فصل ٤…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٦١ فصل چهارم :گسترش متدولوژی تحقیق …………………………………………………………………………………………..٦١ ٤-١. بیان متدولوژی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..٦٢ ٤-٢. خرابی های معمول پل و ارزیابی شرایط ………………………………………………………………………………….٦٤ ٤-٣. پارامتر های سیستم …………………………………………………………………………………………………………………..٦٦ ٤-٤. روشهای نگهداری ……………………………………………………………………………………………………………………..٦٨ ٤-٥. تنظیم اولویت بندی نگهداری …………………………………………………………………………………………………..٦٨ ٤-٦. ارزیابی روشهای عملی ………………………………………………………………………………………………………………٦٩ ٤-٧. انتخاب نگهداری در سطح شبکه ………………………………………………………………………………………………٧١ فصل ٥…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٧٣ فصل پنجم : اجرای متدولوژی …………………………………………………………………………………………………………..٧٣ ٥-١. پل تقاطع بزرگراه رسالت – خیابان شیخ بهایی …………………………………………………………………………٧٤ ٥-١-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٧٥ ٥-٢. پل تقاطع بزرگراه رسالت (حکیم ) – یادگار امام………………………………………………………………………..٧٧ ٥-٢-١. مطالعات میدانی وگزارش وضعیت موجود……………………………………………………………………………٧٨ ٥-٣. پل تقاطع بزرگراه رسالت – حقانی …………………………………………………………………………………………..٨١ ٥-٣-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨١ ٥-٤. پل تقاطع بزرگراه حکیم – رودخانه کن …………………………………………………………………………………….٨٤ ٥-٤-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨٤ ٥-٥. پل تقاطع بزرگراه مدرس- بهشتی ……………………………………………………………………………………………٨٧ ٥-٥-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨٧ ٥-٦. پل تقاطع بزرگراه مدرس- مطهری ………………………………………………………………………………………….٨٩ ٥-٦-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود…………………………………………………………………………..٩٠ ٥-٧. پل تقاطع بزرگراه مدرس- صدر……………………………………………………………………………………………….٩٢ ٥-٧-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٩٣ ٥-٨. پل تقاطع خیابان ولیعصر- بزرگراه چمران ( پارک وی )………………………………………………………..٩٥ ٥-٨-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٩٦ ٥-٩. مراحل گام به گام اجرای طرح مرمت پل ها ………………………………………………………………………… ١٠٢ ٥-٩-١. تعویض نشیمن گاهها………………………………………………………………………………………………………… ١٠٢ ٥-٩-٢. تعویض جداول کناری پیاده رو…………………………………………………………………………………………. ١٠٢ ٥-٩-٣. مرمت پیاده روی بتنی ………………………………………………………………………………………………………. ١٠٣ ٥-٩-٤. روسازی عرشه ……………………………………………………………………………………………………………………. ١٠٣ ٥-٩-٥. اجرای درزگیرها در نواحی درزهای انبساط……………………………………………………………………… ١٠٤ ٥-٩-٦. تمیز کردن نواحی زیرین عرشه در نواحی شورهزده………………………………………………………… ١٠٤ ٥-٩-٧. احداث سیستم زهکشی جدید مناسب …………………………………………………………………………….. ١٠٤ ٥-٩-٨. مرمت دیواره های بتنی کوله ……………………………………………………………………………………………. ١٠٥ ٥-٩-٩. ترمیم و رنگ آمیزی جداول میانی بتنی پل …………………………………………………………………….. ١٠٥ فصل ٦ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ١١٠ فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… ١١١ ٦-١. پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………… ١١٢ 

 • تحقیق کرم ابریشم

  تحقیق کرم ابریشم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق کرم ابریشم,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق کرم ابریشم فایل ورد قایل ویرایش وآماده ارائه کرم ابریشم کرم…

 • دانلود پاورپوینت استاندارد57: تداوم فعالیت

  بررسی ارزیابی مدیریت,دانلود پاورپوینت استاندارد57: تداوم فعالیت,دوره‌ پس‌ از ارزیابی‌ مدیریت‌,روشهای‌ اضافی‌ حسابرسی‌ در صورت‌ شناسایی‌ رویدادها یا شرایط‌,عدم‌ تمایل‌ مدیریت‌ به‌ انجام‌ ارزیابی‌ یا گسترش‌ آن,مسئولیت حسابرس,مسئولیت مدریت,ملاحظات برنامه ریزی,نتیجه‌گیری‌ و گزارشگری‌ حسابرسی‌ دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت استاندارد57:…

 • پروژه بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

  اجتماعی,پایان نامه بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی,پروژه بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی,تحقیق بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی,دانلود پایان نامه بررسی نقش قرآن…

 • پاورپوینت بررسی کنترل موجودی و اهمیت آن

  پاورپوینت,پاورپوینت بررسی کنترل موجودی و اهمیت آن,تحقیق,دانلود پاورپوینت,مقاله دانلود فایل پاورپوینت بررسی کنترل موجودی و اهمیت آن در 20 اسلاید قابل ویرایش  کنترل موجودیموجودی : اجناس ، مصالح ، مواد و قطعاتی که در امر تولید و فروش و اداره…

 • پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله

  باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله,پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله,ستون‌های فلزی باكسی پرشده دانلود فایل پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله ستون‌های باكسی پرشده…

 • پاورپوینت ضوابط و معیار های طراحی معماری

  پاورپوینت ضوابط و معیار های طراحی معماری دانلود فایل پاورپوینت ضوابط و معیار های طراحی معماری تعدادی از سر فصل های پروژه: نخست به تعریف دانشکاه می پردازیم اانواع طرحهای جامع دانشگاهی ساخت مکان بر اساس تسلط بنا ساخت مکان بر اساس…

 • پایان نامه فیبر نوری

  پایان نامه فیبر نوری دانلود فایل پایان نامه فیبر نوری چکیده از كجا مرور تاریخی این موضوع را شروع كنیم؟! نورهمیشه با ما بوده است . مخابرات با استفاده از نور در اوائل دوران پیشرفت بشری ، از زمانی كه…

 • دانلود پاورپوینت عناصر و مفاهیم سازماندهی(فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  ابزار رسمی کردن سازمان,انواع ستادهای عمومی,انواع واحدهای ستادی,تعریف سازماندهی,دانلود پاورپوینت عناصر و مفاهیم سازماندهی(فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),راهنمای سازمان,ساخت سازمانی,سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی,سازماندهی بر مبنای,سازماندهی بر مبنای هدف,صف و ستاد,مبناهای سازماندهی,نمودار سازمانی,نمونه ای از نمودار…

 • طراحی و ساخت دستگاه كنترل اتوماتیك دمای ترانسهای صنعتی و كوره ها

  طراحی و ساخت دستگاه كنترل اتوماتیك دمای ترانسهای صنعتی و كوره ها دانلود فایل طراحی و ساخت دستگاه كنترل اتوماتیك دمای ترانسهای صنعتی و كوره ها پروژه....................................... 1 میكروكنترلر در برابر میكروپروسسورهای همه منظوره 2 میكروكنترلر AT89C51.......................... 3 توصیف پایه…

 • فرآیند نانو پودرهای آلومنیا و زیركونیا و به هم فشردن آنها

  فرآیند نانو پودرهای آلومنیا و زیركونیا و به هم فشردن آنها دانلود فایل فرآیند نانو پودرهای آلومنیا و زیركونیا و به هم فشردن آنها چكیده آلومنیا تقویت شده با مگنزیا و پودرهای نانوی زیركونیا تقویت شده با اتیریا به صورت…

 • مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

  پروژه بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی,تحقیق بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی,دانلود تحقیق بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی,مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی دانلود فایل…

 • پایان نامه حاکمیت خدا برانسان و حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش

  پایان نامه حاکمیت خدا برانسان,پایان نامه حاکمیت خدا برانسان و حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش,حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش,حاکمیت خدا برانسان و حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش دانلود فایل پایان نامه حاکمیت خدا برانسان و حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش…

 • تحقیق کامل مبانی رفتارهای فردی

  تحقیق کامل مبانی رفتارهای فردی دانلود فایل تحقیق کامل مبانی رفتارهای فردی فهرست مطالب مقدمه. 3 1) نگرش... 5 رضایت شغلی: 5 عوامل تعیین كننده رضایت شغلی.. 6 گیرایی كار. 6 پاداش براساس عدل و مساوات.. 6 حمایت فرد. 6…

 • پایان نامه برنامه نویسی مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش

  برنامه نویسی مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش,پایان نامه برنامه نویسی مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش,مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش دانلود فایل پایان نامه برنامه نویسی مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش…

 • حجاب

  حجاب دانلود فایل مقدمه.......................................................................................................................................................................................1 مسئله حجاب و پوشش در جامعه.....................................................................................................................................2 مفهوم حجاب کلمه حجاب از نظر لغت............................................................................................................................3 انواع حجاب.............................................................................................................................................................................3 برخی حجاب ها و پوشش های معنوی انسان.................................................................................................................4 حجاب در قرآن......................................................................................................................................................................6 مفهوم حجاب و پوشش اسلامی در قرآن.........................................................................................................................7  آثار حجاب..........................................................................................................................................................................11 آثار خانوادگی بدحجابی....................................................................................................................................................15 آثار…

 • طرح توجیهی تولید كنسرو ماهی

  طرح توجیهی تولید كنسرو ماهی دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی تولید كنسرو ماهی تهیه شده در سال 1385 خلاصه طرح : موضوع طرح : تولید كنسرو ماهی نوع تولیدات…

 • طرح توجیهی تولید انواع قطعات پلی یورتان

  طرح توجیهی تولید انواع قطعات پلی یورتان دانلود فایل طرح توجیهی تولید انواع قطعات پلی یورتان مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه…

 • مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

  مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش دانلود فایل مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش فهرست: احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان كرد مالیات بر ارزش افزوده…

 • مقاله پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق

  بررسی پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق,پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق,دانلود پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق,مقاله پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق دانلود فایل مقاله پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق تاریخچه تشابه…

 • پایان نامه ترمز ABS

  پایان نامه ترمز ABS,ترمز ABS دانلود فایل پایان نامه ترمزABS مقدمه از هنگامی که خودروسازان به فناوری موتورهای احتراق داخلی دست پیدا  كردند، طراحان خودرو به طراحی سیستمهای تعلیقی كه بر اساس نوع كاربری خودرو بتواند انتظارات مشتریان را پاسخ…

 • محاسبه متوسط ممان مغناطیسی هسته در یك میدان H و دمای T

  محاسبه متوسط ممان مغناطیسی هسته در یك میدان H و دمای T دانلود فایل محاسبه متوسط ممان مغناطیسی هسته در یك میدان H و دمای T Application of canonical distribution in (Nuclear Magnetism) ماده را در نظر می گیریم كه…

 • گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها

  پارس,دانلود گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها,سنسور,کاراموزی واگن پارس سنسورها,کارورزی واگن پارس سنسورها,گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها,گزارش کاراموزی واگن پارس سنسورها,واگن دانلود فایل گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها در 60 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                    صفحه آشنایی بامكان كارآموزی…

 • غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

  بررسی غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن,تحقیق و بررسی غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن,غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن دانلود فایل غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و…

 • پژوهش بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم

  آلیاژهای آلومینوم,بررسی فورچ,پروژه بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم,پژوهش بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم,تحقیق بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم,دانلود پایان نامه بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم,مقاله بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم دانلود فایل پژوهش بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم در 30 صفحه ورد قابل ویرایش  (بخش اول)…

 • پیشینه پژوهش تعارضات زناشویی طبق سبکهای دلبستگی و هویت زوجین

  پیشینه پژوهش تعارضات زناشویی طبق سبکهای دلبستگی و هویت زوجین,پیشینه نظری تعارضات زناشویی,سبکهای دلبستگی,مبانی نظری تعارضات زناشویی سبکهای دلبستگی,هویت زوجین دانلود فایل دارای منابع درون متنی منابع پایانی پژوهش در 95 صفحه قابل ویرایش مقدمه هدف پژوهش پیش بینی تعارضات…

 • پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان

  پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دان,پروژه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان,تحقیق بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأه,مقاله بررسی تفاوت بلوغ…

 • گزارش کاراموزی نیروگاههای سیکل ترکیبی و مزایا و معایب آنها

  دانلود گزارش کارآموزی نیروگاههای سیکل ترکیبی و مزایا و معایب آنها,سیکل ترکیبی,کاراموزی نیروگاههای سیکل ترکیبی و مزایا و معایب آنها,کارورزی نیروگاههای سیکل ترکیبی و مزایا و معایب آنها,گزارش کاراموزی نیروگاههای سیکل ترکیبی و مزایا و معایب آنها,مزایا و معایب نیروگاههای…

 • مقاله رله های جریان

  مقاله رله های جریان دانلود فایل مقاله رله های جریان خطوط هوائی یا کابلهای زیرزمینی که برای انتقال یا توزیع توان الکتریکی استفاده می شن فیدر می گن . توی یه سیستم انتقال و یا توزیع ممکنه از چند نوع…

 • پایان نامه اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ

  پایان نامه اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ دانلود فایل چاپگر

 • گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

  IT,ایران,تعاون روستایی,دانلود گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران,دفتر,سازمان,کاراموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران,کارورزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران,گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران,گزارش کاراموزی در دفتر…

 • پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

  پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد,پروژه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد,تحقیق بررسی میزان رضایت مندی دانشجو,مقاله بررسی میزان رضایت…

 • پایان نامه طلاق

  پایان نامه جدایی,پایان نامه طلاق,جدایی دانلود فایل زناشویی

 • طرح توجیهی تولید اسلب (سنگ مصنوعی)

  طرح توجیهی تولید اسلب (سنگ مصنوعی) دانلود فایل طرح توجیهی تولید اسلب (سنگ مصنوعی) مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به…

 • معماری فولدینگ 2

  پاورپوینت معماری فولدینگ 2,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت معماری فولدینگ 2,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,معماری فولدینگ 2 دانلود فایل دانلود پاورپوینت معماری فولدینگ 2 معماری فولدینگ…

 • تحقیق طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی شیراز

  تحقیق طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی شیراز دانلود فایل چکیده : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز با طول بیش از km 25 برای تامین بخشی از آب شهر شیراز و انتقال آب از سد درود…