پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی

پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی چکـــیده فرهنگ سازمانی به‌ دلیل ماهیت اثرگذاری قوی كه می‌تواند بر رفتار و عملكرد اعضاء سازمان داشته باشد، نقش مهمّی در كنترل درونی رفتارهای كاركنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل فرهنگ سازمانی براساس مدل هافستد در سازمان‌های دولتی، در سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌غربی انجام شده است. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی و نیز توسعه‌ای  واز نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. یافته‌های تحقیق حاصل جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات از 448 نفر جامعه آماری و نمونه‌ی 208 نفری از کارکنان به روش تصادفی ساده می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم‌افزار SPSS و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین فاصله‌ قدرت و فساد اداری در سازمان‌های دولتی رابطه‌ی معنادار وجود دارد که اندازه‌ی این رابطه 020/0 می‌باشد؛ هم‌چنین بین ابهام‌گریزی و فساد اداری در سازمان‌های دولتی رابطه‌ی معنادار وجود دارد که اندازه‌ی این رابطه صفر می‌باشد؛ در حالی که رابطه‌ی معنادار بین فردگرایی و فساد‌ اداری در سازمان‌های دولتی وجود ندارد که اندازه‌ی این رابطه 702/0 می‌باشد. کلید واژه: فرهنگ سازمانی، فساد ادارای، فاصله قدرت، فردگرایی، ابهام گریزی، مدل هافستد. مقدمه تجربه‌های به دست آمده از کشورهای مختلف نشان‌گر این است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. درحقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره‌ی جامعه را فاسد کند. قسمتی از متن فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت توانا و موثر بر رفتار و اعمال کارکنان سازمانی، نقش حیاتی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از فساد اداری را دارد. ارتباط نزدیک فرهنگ سازمانی با فرهنگ عمومی جامعه، به عنوان یک عامل مهم در شکل گیری رفتار سازمانی در نظر گرفته شده است.پس آیا عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد بر پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی موثرند؟ در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا عوامل فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل هافستد در پیشگیری از بروز فساد اداری  را مورد بررسی قرار دهیم. خواستار فساد و تباهی در روی زمین مباش که خداوند تبهکاران را دوست نمی‌دارد (سوره قصص، آیه 77). ریشه فساد[1] از فعل لاتین «رومپر» به معنای «شکستن» است. بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. فساد در فرهنگ و بستر به عنوان «پاداشی نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده شود» آمده است. گونار میردال[2] فساد را در معنای وسیع‌تری مورد مطالعه قرار می‌دهد. به نظر وی، فساد به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است (عباس زادگان، 1383). فساد یک موضوع پیچیده است و هنگامی جلوه‌گر می‌شود که موسسات، ضعیف و نظام اقتصادی بازار منحرف شده‌ باشد. بانک جهانی فساد را به عنوان سوءاستفاده از اختیارات دولتی (عمومی) برای منافع شخصی یا گروهی که از آن تبعیت می‌کند تعریف کرده است. کیلتگارد[3]، 1996 مدل زیر را برای بحث فساد ارائه کرده است: (پیام یونسکو، دوره 27). فساد = قدرت انحصاری + اختیار – پاسخ‌گویی تعریف تقلب تقلب عبارت است از تحریف حقایق و یا اطلاعات با اهمیت، به منظور کسب منافع مالی نا مشروع یا ناحق (رهنمودهای آسوسای[4]، 2003). تعریف سلامت اداری وضعیتی که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و بتواند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آن‌‌ها لحاظ نماید. تعریف فساد اداری فساد اداری پدیده­ای بسیار گسترده­تر از كلاه­برداری و دارای ماهیتی چند وجهی است. فساد یك فعل غیر­اخلاقی، غیرقانونی و تقلب­آمیز است كه با هدف كسب منافع غیرمشروع به وسیله یك یا چند نفر انجام می­شود و می‌توان آن را كاربرد غیراخلاقی هر نوع امكانات عمومی) دولتی( برای كسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشاء یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط كاركنان دولت تعریف نمود. 1Corruption[2] gonarmirdal3Klitaarad[4] ASOSI فهرست مطالب ————————————————————————————– فصل اول: کلیات تحقیق   1-1 مقدمه. 2 1-2 بیان مسئله. 4 1-2-1 تعریف فساد. 5 1-2-2 تعریف تقلب… 5 1-2-3 تعریف سلامت اداری.. 5 1-2-4 تعریف فساد اداری.. 6 1-3 اهداف پژوهش….. 8 1-3-1 اهداف اصلی پژوهش: 8 1-3-2 اهداف جزئی پژوهش: 8 1-4  اهمیّت پژوهش….. 8 1-5  ضرورت تحقیق… 9 1-6 فرضیات تحقیق… 10 1-6-1 فرضیه اهم: 10 1-6-2 فرضیه‌های اخص: 10 1-7 روش تحقیق… 10 1-8 ابزار گردآوری اطلاعات… 11 1-9 جامعه و نمونه آماری… 11 1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 11 1-11 ساختار تحقیق… 12 1-12 تفاوت این تحقیق با دیگر تحقیقات… 12 1-13 مدل مفهومی… 13 1-14 مدل عملیاتی… 14 1-15 تعریف مدل مفهومی  و مدل عملیاتی.. 15 1-15-1 فرهنگ سازمانی: 15 1-15-1-1 فاصله قدرت: 15 1-15-1-1-1آزادی و استقلال فردی: 15 1-15-1-1-2 میزان، حدود و ثغور ارتباط با همکاران: 15 1-15-1-1-3 تفویض اختیار: 15 1-15-1-1-4تصمیم‌گیری شخصی: 15 1-15-1-1-5 میزان مدیریت مشارکتی: 15 1-15-1-2 فرد گرایی.. 16 1-15-1-2-1 اهمیت به فرد: 16 1-15-1-2-2 میزان تعهد واحساس فرد به گروه: 16 1-15-1-2-3 میزان موردقبول واقع شدن فرد در گروه: 16 1-15-1-2-4 پاداش‌های فردی: 16 1-15-1-2- 5 صمیمیت و کارگروهی: 16 1-15-1-3پرهیز از نا شناخته‌ها (ابهام ‌گریزی) 16 1-15-1-3-1 پیروی از قوانین و دستورات: 16 1-15-1-3-2 اطلاع از انتظارات سازمان: 16 1-15-1-3-3 میزان انعطاف‌پذیری و رویه‌های عملیاتی استاندارد: 17 1-15-1-3-4 پیروی از اصول و قواعد کیفی مشخص: 17 1-15-1-3-5 دستورالعمل‌های شفاف و روشن: 17 1-15-2 فساد اداری.. 17 فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1 بخش اول : فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….19 2-1-1 مقدمه. 19 2-1-2 پیشینه تاریخی.. 21 2-1-3مفاهیم پایه و اساسی فرهنگ…. 22 2-1-3-1 ارزش‌ها: 22 2-1-3-2 فرهنگ : 22 2-1-4 کارکردهای فرهنگ…. 26 2-1-5 فرهنگ سازمانی : 27 2-1-5-1 كاركردهای فرهنگ سازمانی.. 30 2-1-5-2 عوامل مؤثر و تاثیر گذار بر فضای فرهنگ سازمانی.. 31 2-1-5-3 تاثیر محیط روی فرایند مدیریت فرهنگ سازمان.. 32 2-1-5-4 فضای فرهنگ ملی.. 34 2-1-5-4-1 عوامل اصلی و موثر برفرهنگ ملی.. 34 2-1-5-4-1 -1 اوضاع اقلیمی.. 34 2-1-5-4-1 -2 موقعیت جغرافیایی.. 35 2-1-5-4-1-3 مذهب… 35 2-1-5-4-1-4 نظام حاکم بر جامعه (در سطح خرد و کلان) 36 2-1-6 جمع بندی و پیشنهادات و ارائه یک مدل.. 36 2-2 بخش دوم: فساد اداری… 37 2-2-1 مقدمه. 37 2-2-2 تعاریف فساد اداری.. 38 2-2-2-1 فساد چیست؟ 38 2-2-3 مبانی اعتقادی (ارزشی) در زمینه فساد اداری.. 41 2-2-4 انواع فساد. 41 2-2- 5  فساد در کشورهای مختلف : 46 2-2- 5 -1 آرژانتین.. 46 2-2- 5 -2 برزیل.. 47 2-2- 5 -3 هنگ کنگ…. 47 2-2- 5 -4 مالزی.. 48 2-2- 5 -5  ایران.. 48 2-2- 6 علل بروز فساد اداری  و اثرات آن.. 49 2-2-7 رویكردهای اساسی پیشگیری.. 54 2-2-8 راه‌های پیشگیری از فساد اداری از دیدگاه اسلام. 56 2-2-9 نظریه‌های کنترل فساد. 58 2-2-10 راهبرد جامع پیشگیری از فساد اداری در ایران.. 60 2-2-10-1 ارتقای پاسخ‌گویی سیاسی.. 61 2-2-10-2 پاسخ‌گویی رهبری نظام سیاسی.. 62 2-2-10-3 تقویت جایگاه آموزه‌های دینی.. 62 2-2-10-4 تقویت مشارکت مردمی.. 62 2-2-10-5 تقویت نقش رسانه‌ها 62 2-2-10-6 ایجاد بخش‌ خصوصی رقابت… 63 2-2-10-7 سازوکارهای نهادی ناظر بر قدرت… 63 2-2-10-8 اصلاح مدیریت دولتی.. 63 2-2-11 راه‌كار‌های پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری كشور 64 2-2-11- 1 راه‌كار‌های كلان.. 64 2-2-11- 1-1 پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش…. 64 2-2-11-1-2 مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد. 64 2-2-11-1-3 مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد. 64 2-2-11-1 -4 تصویب قوانین كار آمد و راه‌گشا در مقابله با فساد. 64 2-2-11-2 راه‌كار‌های خرد. 64 2-2-11-2-1 راه‌كار های اداری  و مدیریتی: 64 2-2-11-2-2 راه‌كار‌های فرهنگی ـ اجتماعی: 64 2-2-11-2-3 راه‌كار‌های سیاسی ـ مدنی: 65 2-2-11-2-4  راه‌كار‌های اقتصادی: 65 2-2-12  نوآوری در پیشگیری از فساد اداری.. 66 2-2-12-1 میثاق سلامت 66 2-2-12-2 عناصر اصلی برنامه میثاق سلامت عبارتند از: 67 2-3  بخش سوم: کالبد شکافی فرهنگی فساد. 68 2-3-1 ابعاد فرهنگ ملل از نظر هافستد. 70 2-3-1 -1 فاصله قدرت… 70 2-3-1 -2  فردگرایی در مقابل جمع گرایی.. 71 2-3-1-3 ابهام گریزی (عدم اطمینان) 74 2-3-1-4 بعد مردسالاری.. 76 2-3-2 تصویر ایران در پژوهش هافستد. 78 2-3-2-1مطالعه‌ ی اول.. 78 2-3-2-1مطالعه‌‌ی دوم. 79 2-3-3 انتقادهای وارده به هافستد. 80 2-3- 4  مدل‌های  نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری.. 81 فصل سوم: روش تحقیق 3-1 مقدمه. 85 3-2 متغیرها و شاخصهای تحقیق… 86 3-5  روش تحقیق… 91 3-6 جامعه آماری… 91 3-7 تعیین حجم نمونه. 91 3-8 قلمرو تحقیق… 92 3-8-1 موضوعی: 92 3-8-2 زمانی: 92 3-8- 3 مکانی: 93 3-9 روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 93 3-9-1 بررسی اسناد و مدارک… 93 3-9-2 پرسش‌نامه. 94 3- 10 واحد آماری… 95 3-11روایی ابزار سنجش….. 95 3-12 پایایی پرسشنامه. 96 3-12-1 اجرای دوباره(روش بازآزمایی) 96 3-12-2 روش موازی(همتا) 96 3-12-3 روش تصنیف(دو نیمه کردن) 96 3-12-4 روش کودر- ریچاردسون.. 96 3-12-5 روش آلفای کرونباخ.. 96 3-13تجزیه و تحلیل داده‌ها 97 فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج 4-1 مقدمه. 99 4-2 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی تحقیق… 99 4-2-1 جنسیت… 100 4-2- 2 میزان تحصیلات… 101 4-2-3سابقه کار 102 4-2-4 نوع استخدامی.. 103 4-2-5 سن.. 104 4-3  پایایی متغییر مستقل.. 105 4-3-1 پایایی فاصله‌ قدرت… 105 4-3-2 پایایی فرد گرایی.. 105 4-3-2 پایایی  ابهام گریزی.. 106 4-4 پایایی متغییر وابسته. 106 4-5 تحلیل فرضیات با استفاده از رگرسیون.. 106 4-5-1 مدل خلاصه. 107 4-5-2 آزمون معنادار بودن رگرسیون.. 107 4-5-3  آزمون معنادار بودن ضرایب… 108 4-6 تحلیل استنباطی… 109 4-6-1 آزمون فرضیه اول.. 110 4-6-2 آزمون فرضیه دوم. 110 4-6-3 آزمون فرضیه سوم. 110 4-7  یافته‌های جانبی… 111 4-7-1 رتبه میانگین ها 111 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 5-1 مقدمه. 114 5-2 یافته‌های تحقیق… 114 5-2-1 یافته‌های آمار توصیفی.. 114 5-2-2 یافته‌های آزمون فرضیات تحقیق.. 114 5-2-2-1 فرضیه اول.. 114 5-2-2-2 فرضیه دوم. 115 5-2-2-2 فرضیه سوم. 115 5-3 پیشنهادات بر اساس یافته‌ها‌ی تحقیق… 116 5-4 پیشنهادات جانبی… 116 5-5 پیشنهاد برای محققان آتی… 119 5-6 مشکلات و محدودیت‌های تحقیق… 119  فهرست منابع فارسی.. 120 فهرست منابع لاتین.. 125 پیوست«الف»: پرسش‌نامه……………………………………………………………………………………………………………………………..130                                                                                                                                                                                                                                                                         پیوست «ب»: معرفی نامه  توزیع پرسشنامه. 133 پیوست«ج»: جدول حاوی کشورها از نظر رتبه بندی هافستد…………………………………………………………………… 134 چکیده لاتینی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • گزارش کاراموزی تجزیه و تحلیل سیستم شركت

  تجزیه و تحلیل,دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل سیستم ها قوطی سازی,سیستم,شركت,کاراموزی تجزیه و تحلیل سیستم شركت,کارورزی تجزیه و تحلیل سیستم شركت,گزارش کاراموزی تجزیه و تحلیل سیستم شركت دانلود فایل گزارش کاراموزی تجزیه و تحلیل سیستم شركت در 65 صفحه…

 • مقاله نقش والدین در بزهکاری نوجوانان

  مقاله نقش والدین در بزهکاری نوجوانان دانلود فایل مقاله نقش والدین در بزهکاری نوجوانان بخشهایی از متن: پیش گفتار مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه…

 • پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا

  پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا دانلود فایل پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا چکیده       جنبه گرائی به عنوان یك روش میان رشته ای برای توسعه سیستم ها از سال ۱۹۶۱ معرفی شد و توسط افراد…

 • گزارش كارآموزی (كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو)

  گزارش كارآموزی كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو دانلود فایل گزارش كارآموزی (كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو) چكیده بشر از دیرباز برای مقابله با معضل درد بدنبال یك درمان و وسیله تسكین خاطر بوده است . در طی قرون و اعصار…

 • نانو تكنولوژی

  نانو تكنولوژی دانلود فایل نانو تکنولوژی سیر پیشرفت مواد با ساختار بسیار ظریف یا نانو ساختار معرفی مواد نانوساختار تقسیم بندی (Classification): ساختار سنتز مواد نانوساختار خواص دیفوزیون و سینتر شدن خواص مكانیكی خواص مغناطیسی خواص كاتالیستی مقدمه : اولین…

 • پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 88-84

  پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 88-84 دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی…

 • پایان نامه بررسی تاثیر فعالیتهای فوق برنامه (امور تربیتی) بر رشد اجتماعی دختران

  پایان نامه بررسی تاثیر فعالیتهای فوق برنامه (امور تربیتی) بر رشد اجتماعی دختران دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر فعالیتهای فوق برنامه (امور تربیتی) بر رشد اجتماعی دختران فهرست مطالب فصل اول: طرح تحقیق۱-۱- مقدمه    ۱۱-۲- بیان مساله    ۲۱-۳- اهمیت …

 • تحقیق آشنائی با خطوط تولید شیر پاستوریزه وتوانایی تولید شیر استریل وپاستوریزه

  آشنائی با خطوط تولید شیر پاستوریزه وتوانایی تولید شیر استریل,بهداشت و میکروبیولوژی شیر,تجهیزات ذخیره سازی شیر,تحقیق آشنائی با خطوط تولید شیر پاستوریزه وتوانایی تولید شیر استریل وپاستوریزه,تحقیق انواع نژاد گوسفند و بز شیری,تحقیق انواع نژادهای گاوهای شیری,تحقیق اهمیت شیر,تحقیق خطوط…

 • بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران

  بررسی وجه اشتراک و افتراق,بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه,بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران,پایان نامه کارشناسی ارشد(MA) حقوق,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود…

 • مقاله نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی

  مقاله نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی دانلود فایل نقش جنبش دانشجویی  در تحولات اجتماعی - بحث محوری، بررسی نقش جنبشهای دانشجویی در تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران است. این جنبش یك پیشینه تاریخی دارد كه با تاسیس دانشگاه تهران…

 • مقاله حقوق جزا و جرم شناسی

  مقاله حقوق جزا و جرم شناسی دانلود فایل مقاله حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی فهرست: چگونگی مراحل كشف جرم در نظام حقوقی ایران رسیدگی به جرائم بورسی برخى از نواقص و ضعف هاى كلى قانون مجازات…

 • طرح توجیهی تولید واگن باری

  طرح توجیهی تولید واگن باری دانلود فایل طرح توجیهی تولید واگن باری معرفی محصول :  واگن عبارت است از یک ماشین ریلی که جهت حمل بار یا مسافر مورد استفاده قرار می گیرد و از جنبههای فنی و بهره برداری…

 • فن بیان تصویری ، با تکیه بر دانش فنی ، ابزاری کار آمد در دست مشاوران تبلیغاتی

  ابزاری کار آمد در دست مشاوران تبلیغاتی,فن بیان تصویر,فن بیان تصویری ، با تکیه بر دانش فنی,فن بیان تصویری ، با تکیه بر دانش فنی ، ابزاری کار آمد در دست مشاوران تبلیغاتی دانلود فایل فن بیان تصویری ، با…

 • تحقیق انواع موتورهای الكتریكی و كاربرد آنها

  تحقیق انواع موتورهای الكتریكی و كاربرد آنها دانلود فایل تحقیق انواع موتورهای الكتریكی و كاربرد آنها فهرست مطالب عنوان                                    صفحه انواع موتورهای متناوب                       1 میدان گردان                                 2 موتور سنكرون                                5 موتور القایی                                8 موتورهای القایی دو فازه                         11 موتور یك…

 • بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

  بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری,صورتهای مالی دانلود فایل چکیده بعد از انتشار بیانیه شماره 20 APB در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه كفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای…

 • کارآفرینی طرح كارگاه كابینت سازی

  طرح كارگاه كابینت سازی,كارگاه كابینت سازی,کارآفرینی طرح كارگاه كابینت سازی دانلود فایل کارآفرینی طرح كارگاه كابینت سازی پیشگفتار از روزگاران قدیم طبقات چوبی و سنگی در محیط خانه و محل كار جهت استفاده از فضا وجود داشته و  مورد استفاده…

 • سمینار بررسی امكان بكارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور كاهش اسیدیته نفت خام نوروز

  بررسی امكان بكارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور كاهش اسیدیته نفت خام نوروز,پا,پروژه بررسی امكان بكارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور كاهش اسیدیته نفت خام نوروز,تحقیق بررسی امكان بكارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور كاهش اسیدیته نفت خام نوروز,سمینار بررسی…

 • پایان نامه و پروژه پایانی كارشناسی در رشته فناوری اطلاعات IT با عنوان امنیت شبکه

  پایان نامه و پروژه پایانی كارشناسی در رشته فناوری اطلاعات IT با عنوان امنیت شبکه,دانلود,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه و پروژه پایانی كارشناسی در رشته فناوری اطلاعات IT با عنوان امنیت شبکه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود…

 • پایان نامه طراحی کنترل کننده LQR برای سیستمهای غیرخطی و بررسی عوامل غیرخطی در عملکرد آن

  پایان نامه طراحی کنترل کننده LQR برای سیستمهای غیرخطی و بررسی عوامل غیرخطی در عملکرد آن دانلود فایل پایان نامه طراحی کنترل کننده LQR برای سیستمهای غیرخطی و بررسی عوامل غیرخطی در عملکرد آن چکیده  در این پژوهش ابتدا میزان…

 • ترجمه مقاله شبیه سازی مبدل افزاینده DC-DC برای کاربرد مدول فتوولتائیک با استفاده ازMATLAB/Simulink MATLAB/Simulink

  ترجمه مقاله شبیه سازی مبدل افزاینده DC-DC برای کاربرد مدول فتوولتائیک با استفاده ازMATLAB/Simulink MATLAB/Simulink,ترجمه مقاله شبیه سازی مبدل افزاینده DCDC برای کاربرد مدول فتوولتائیک با استفاده ازMATLABSimulink MATLABSimulink دانلود فایل شبیه­ سازی مبدل افزاینده[1] DC-DC برای کاربرد مدول فتوولتائیک…

 • مقاله هوش اجتماعی

  مقاله هوش اجتماعی دانلود فایل مقاله هوش اجتماعی هوش اجتماعی فهرست: سازگاری اجتماعی و هوش اجتماعی تعریف هوش اجتماعی   مؤلفه‌های هوش هیجانی راههای داشتن هوش اجتماعی ویژگی های شخصیتی انسانهای دارای هوش اجتماعی نتیجه ============================ بخشهایی از متن: سازگاری…

 • پاورپوینت گذر در تحول

  پاورپوینت گذر در تحول,دانلود پاورپوینت گذر در تحول,دوران گذر,سازگاری با تحول سازمانی,ماهیت دوران گذر,متغیرهای موقعیتی جهت مدیریت دوره ‌گذر,مدلی از تغییر به‌عنوان دوره ‌گذر,مراحل واكنش روانی,نكات قابل توجه برای مدیران تحول,هزینة انطباق با دوران گذر دانلود فایل عنوان: پاورپوینت گذر…

 • پایان نامه بررسی جو سازمانی در موسسات اموزش عالی دولتی وغیر دولتی

  پایان نامه بررسی جو سازمانی در موسسات اموزش عالی دولتی وغیر دولتی دانلود فایل [1]

 • پروژه بتن و سقفهای تیرچه و بلوک

  بتن و فولاد,پروژه بتن و سقفهای تیرچه و بلوک,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت دانلود فایل دانلود پروژه بتن و سقفهای تیرچه و بلوک بتن و…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

  پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر…

 • گزارش کارآموزی نظارت ساختمان

  گزارش کارآموزی نظارت ساختمان دانلود فایل گزارش کارآموزی نظارت ساختمان فهرست عناوین مقدمه آشنایی كلی با مكان كارآموزی طریقه شركت در پروژه نوع نظارت و بررسی در ساخت و ساز نظارت بر نحوه انجام كار معایب عكس ها در حین…

 • مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

  مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران دانلود فایل مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران چکیده در فقه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت مبتنی تقصیر بوده…

 • پایان نامه - شور شدن خاک در اثر آبیاری و راههای کنترل آن - رشته کشاورزی و منابع طبیعی

  پایان نامه - شور شدن خاک در اثر آبیاری و راههای کنترل آن - رشته کشاورزی و منابع طبیعی,پایان نامه شور شدن خاک,شور شدن خاک,شور شدن خاک در اثر آبیاری و راههای کنترل آن دانلود فایل پایان نامه - شور…

 • پاورپوینت ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی 29 اسلاید

  پاورپوینت ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی 29 اسلاید دانلود فایل پاورپوینت ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی( 29 اسلاید) این پاورپوینت در 29 اسلاید اماده ارائه توسط شما عزیزان می باشد بلاخره انتظارات به پایان…

 • دانلود پاورپوینت اخلاق پژوهش

  اسیب شناسی,دانلود پاورپوینت اخلاق پژوهش,فضایل,کتاب دانلود فایل پاورپوینت کتاب اخلاق کاربردی فصل هفتم(اخلاق پژوهش) نوشته شریفی فهرست مطالب:فضایل اخلاقی در پژوهش,اهمیت و جایگاه,آسیب شناسی اخلاقی پژوهش 18 اسلاید

 • مقاله تاریخچه اكستازی

  مقاله تاریخچه اكستازی دانلود فایل مقاله تاریخچه اكستازی  در 20  سال گذشته ، داروهای شیمایی ساخت شده در بین مصرف كنندگان مواد محدر در سرتاسر جهان محبوبیت فوق العاده یافته است . هر چند داروها ی قبلی مثل ماری جوانا…

 • پروژه کارآفرینی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان)

  پروژه کارآفرینی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),پروژه کارافرینی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),توجیه اقتصادی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),تولیدی,خانگی,دانلود پروژه یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),دانلود کارآفرینی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),شركت,طرح توجیه فنی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),طرح توجیهی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),کارآفرینی یخچال خانگی(شركت تولیدی…

 • طرح تو جیهی سرد خانه 5000 تنی بالای صفر

  طرح تو جیهی سرد خانه 5000 تنی بالای صفر دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی سردخانه 5000 تنی بالای صفر تهیه شده در سال 1385 خلاصه طرح : موضوع طرح…

 • مقاله زیست شناسی دینی

  مقاله زیست شناسی دینی دانلود فایل مقاله زیست شناسی دینی فهرست: مقدمه مذهب بازیابی هویت شرقی مذهب تبارنامه تمدن ایرانی وعربی واسلامی مذهب ادبیات وهنروعرفان مذهب علاج پوچ گری هیچ انگاری منابع .................................................................... قسمتهایی از متن: مقدمه : دین را…

 • پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان

  اهداف مدیریت منابع انسانی,اهمی,پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان,توسعه اقتصادی چیست؟,توسعه منابع انسانی,دانلود پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان,شاخص‌های توسعه اقتصادی,مدیریت منابع انسانی,معنای اصطلاحی توسعه اقتصادی…